जो तुम्हारे मौन का अर्थ नहीं समझता !!

Maun Silence Quotes in Hindi Anmol Vachan Sayings
Maun Silence Quotes in Hindi Anmol Vachan Sayings

जो तुम्हारे मौन का अर्थ नहीं समझता
वह सम्भवतः तुम्हारे शब्दों का अर्थ भी
नहीं समझेगा!

Jo Tumhare Moun Ka Arth Nahi Samjhta
Wah Sambhavtah Tumhare Sabdon Ka
Aarth Bhi Nahi Samjhega!!